ಅಕ್ಕನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ…..

ಚಿಲಿಮಿಲಿ ಎಂದೋದುವ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು, ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಪಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳನ್ನು, ಎರಗಿ ಬಂದು ಆಡುವ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು – “ನೀವು ಕಾಣಿರೇ? ನೀವು ಕಾಣಿರೇ?” ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಅರಸಿ ಹೊರಟವಳು ಅಲ್ಲವೆ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುತಡಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಶೈಲ!  ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ೫೦೦ ಕಿ.ಮಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ? ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಈ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲಿ?  ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವ ಮಾತ್ರಳೇ? ಅಲ್ಲಮನ ಎದುರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಶರಣರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಅನಿಮಿತ ಪರಿಧಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೆ ನೀನು? “ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಲ್ಲದಿಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು” ಎಂದೆನಿಸಿದೆ – ಅಲ್ಲಮನಿಂದ! ಅಲ್ಲಮನ ವೈರಾಗ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕ್ತಿ – ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವಿಸಿ ಉದಿಸಿದ ಮೂರ್ತಿ ನೀನಲ್ಲವೆ?

ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಅಲ್ಲಮನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ! ಏಕೆ? ರಾಜನ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು, ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಉಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ತೊರೆದು, ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾನೇತಾನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆ?  ಅದರಲ್ಲಿ ಛಲವಿರ ಬಹುದೆಂಬ ಗುಮಾನಿಯೆ ಅಲ್ಲಮನಿಗೆ?  ಛಲವಿರದ ಭಕ್ತಿಯುಂಟೆ ಅಕ್ಕ? ನೀನು ನಡೆದ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಐಷಾರಾಮಿನ ಸವಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲವೆ? ನಾವು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಂದು ಕದಳಿಯ ಬನ ಸೇರಿದ ರೀತಿ, ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ.  

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ

ಆ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಇರವು, ಈಗಿನಂತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.  ಇಲ್ಲಿನ ಅದಾವ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಅರಸಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನರಸಿಯಾದೆಯೊ!  ಕಂಡವರಾರು?!! ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಗವನನುಭವಿಸಿದವಳು ನೀನಲ್ಲವೆ? ಸೂರ್ಯನ ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಮಿಂಚುಹುಳುವಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುವುದೆ?  ಭವನನ್ನು ಕಂಡ ನಿನಗೆ, ಭವಿಗಳ ಸಂಗವೇಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ, ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಿಬಿಡವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಲೀನಳಾದೆ. ನಿನ್ನ ಆ ಅಗಾಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆಯಾ?  ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೂ ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವೇ ಸರಿ.  ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಶೈಲವನ್ನು ನೀನು ಈಗ ಕಂಡಿರಬೇಕಿತ್ತು.  ಕದಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆಯೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು!

ನೀನು ಕಂಡ ಕಾಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ದೇವರನ್ನೇ ಮಾರುವ ನಾವು ಕಾಡನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆಯೆ?  ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ! ಅದಕ್ಕೆಂದೇ, ಈಗ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು, ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಗೈದಿರಬಹುದಾದ ಗುಹೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ!  ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಲ್ಲದ ವಿಚಾರ.  ಅದರ ಗೊಡವೆ ಏಕೆ? ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದರೂ, ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದಲ್ಲವೆ?

“ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರಂತೆ” 

“ಯಾರಂತೆ?” “ಯಾಕಂತೆ?”

“ಯಾವೋನಿಗ್ಗೊತ್ತು! ಯಾವ್ದೋ ಭಕ್ತೆನಂತೆ!”

“ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ಳಂತ?!! ಸರಿ ಹೋಯ್ತು!”

ಇವರನ್ನ ರಮಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕೇ, ಇವರಿಗೆ ಅಂತಲೆ, ನಾವು “ಶೀಲ ಕೀ ಜವಾನಿ” ಹಾಡನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಕಿವಿ ಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಈ ಹಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ, ನಿನ್ನ ಗಿಳಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ಬಹಳ ವರುಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ.  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ನಿಕ್ ಜಾಗದಂತೆ, ತಿಂದು, ಉಂಡು, ಮೋಜು ಮಾಡಿ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೆ, ಬಹಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಗಳನ್ನು, ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡಬಹುದು.  ಯಾವುದಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕೆಂಬ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು! ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಅರಮನೆಯ ರಾಣಿಯ ಪಟ್ಟ, ಐಷಾರಾಮಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಡುವ ಜಂಜಡ ನಮಗಿಲ್ಲ!  ಇದು ನಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪರಿಧಿ – ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ – ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಪದ ಪರಿಧಿ.  ಎಲ್ಲಿ ’ಪುಣ್ಯ’ ಎಂಬುದು ಇದೆಯೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬರುವುದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಬಂದ ಗುಣ.

ಅದಕ್ಕೆಂದೇ, ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ, ಲಂಚ ನೀಡಿ ಹೋಗುವುದು.  ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆಂದೇ,  ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಮೋಸದಿಂದಲಾದರೂ ಮೊದಲು ನುಗ್ಗುವುದು.  ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿನಾಥನಿಗಾಗಿ ಏನೇನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ?!!! ಅದೇ  ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ನಾವು! ಅದಕ್ಕೆ – ಸಹನೆ, ಭಕ್ತಿ, ನಾಚಿಕೆ, ನ್ಯಾಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ!  ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು! 🙂  ಇದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚು ಜನರು ಮಧ್ಯ್ರರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಬಂದು ಕಾದಿದ್ದರಂತೆ! ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು!  ನಾವು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸುರಿದು – ಹಣವೇ ಇಲ್ಲದವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದೆವು!  ಮೋಕ್ಷ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆ?  ಶ್ರೀಶೈಲದ ಶಿಖರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲವಂತೆ – ಇನ್ನು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ದೇವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವರು ನಾವು! ನಮಗೆ ’ಬಯಲು’ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

ನೀನು ಈಗ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಕ್ಕ! ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ!  ಅಲ್ಲಮನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೆ – ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು!  ಜಮ್ಮನೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು!  ನೀನು ಈಗ ಇರಬೇಕಿತ್ತು!  ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಹುಚ್ಚು, ಅದರ ಕಿಚ್ಚು – ಇವನ್ನು ಈಗ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು!  ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಶೈಲವನ್ನು ನೀನು ಈಗ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು!  ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಿಳಿಗಳಿಲ್ಲ, ಮರಗಳಿಲ್ಲ, ಕದಳಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ – ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಲ್ಲ!  ನೀನು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ – ಅವನು ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವನೋ……… ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವನಿಲ್ಲ….. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀನೂ ಇಲ್ಲ………….

(Leg)Breaking NEWS…

Right… so the last time I was here, I had promised that there’d be lots of new posts and new sections and what not! I have a growing feeling that it’s becoming the quintessential election manifesto! But not to lose heart, there are infact many posts that are in the draft stage. The problem being that before I can complete one, an idea for another would’ve cropped up in my mind, and I immediately start off on the new draft so that I don’t lose it!  Well, that’s me – your own blog-philanderer aka Casanova-e-blogistan!

Well now for some “Breakin’ News” and you’ll appreciate not only the genuine nature of the facts established here, but also how literally this news is “Breakin’!” I so wish all the NDTV, CNN-IBN, and TV9 channels strewn on the Indian home screen shall pick a leaf off this blog and apply.  So what’s it you ask?!

Your’s Truly has met with an Accident! Now for the benefit of the many who shall invariably ask the who, what, when, where, how of this Breaking News… pliss to read on.

So there was I, minding my own business, goody-two-shoes going along the Chikkalsandra Main Road (well its actually just a small road where a lot of thoroughfare goes through to avoid the actual “Main Road”) to drop off a package at the courier.  As I was crossing the road, two of the oh-am-so-cool-i-can-speed-anywhere brigade of college nincom-poop-brained guys riding on a sorry Honda Activa emerged from behind an auto, overtaking it from the wrong side and to their surprise, found an unassuming chap carrying a parcel! The next thing you know, the opposites attracted – I was what you’d call the embodiment of wisdom and intelligence and valor, and they the lack of all of the aforementioned and more!  BAAAAAAAAANNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

And next thing you know….there was I on the pavement (well I was almost getting onto the pavement, when they came and knocked me off) my leg wobbling with an obvious broken bone! Long story short… yours truly got admitted to the hospital and a surgery was performed and post discharge, now, here I am, keying in the most happening literally Breaking News of last week (It happened on Monday – 4th of March approximately around 11:30 AM) – live from the horse’s stables! 🙂

With two breaks in the tibular region of my left leg, there isn’t anything much that I can do except hoist my a$$ on the bed, and try to catch up on a lot of reading and writing.  Work shalt be resumed from the haloed grounds of my room, and I shalt be spared the horror of Bangalore traffic! On the ups… lots of pampering.. the awwwwwss.. the Oh-NO-Not-to-yous.. the fruits, flowers and cakes! 🙂

Life has a panache for springing the surprises when we are least prepared for it or expecting it.  We’d have made grandiose plans only to find that in the flash of a moment, it’s all undone, and we need to start-over.  But there’s beauty inherent in this too.  I am learning to appreciate my body at a totally different level – learn to care for it and listen to it.  (Well.. on another positive side, my parents are getting to see me more at home, and talk to me more!) Although it surely doesn’t make it necessary to break one’s bones to be able to do all this, it has given me an opportunity to fetch a purpose and meaning – one that was worth breaking my leg for! 🙂 For when I am up on it, I must go for the kill!

And for all those speed-thrillers out there – Surely the Constitution guarantees everybody’s freedom. You, my dear friends, are most welcome to over-speed, flout basic driving rules and knock yourself dead. But when it comes to hurting someone else, because you think you are super-cool….. next time, may well be your last time! Amen!

And the show’s back!

It’s already been 2 months nearly since I keyed something in here!  Geez! I seem to be losing my touch!  It used to be atleast a couple of months before I would start feeling the gnawing sense of abandoning the web space, but seems like am already on my way to tread the same old habit!

And again, I do plead guilty albeit with genuine reasons! In the past few weeks, I’ve been busy preparing for my IEEE Certification as a Biometric Professional, and Voila! I did it too!  And what a better way to start the new year, than celebrating that achievement, which incidentally (planned actually) was achieved on the 31st of December! And soon after that I had to travel to Dublin and just so many changes happening in so many quarters – personally, professionally… I guess I was just too self-indulgent to be pampering myself on the web space too!  But eeenyways, these, my dear non-existent readers are the things of past! I am byaack and with a byaang! 😀

So what can you chumms and chummiyas expect in the Season 2013 series?!! Apart from the usual fanfare related to the most wonderful person (read “ME”!), there’ll be a lot of music, more drooling over the beautiful ladies from the silver screen, more agonizingly painful poems that don’t seem to go anywhere, books that are currently piled up next to my bed (thankfully not underneath it) and.. wait a minute…hold your breathe…. some technical mumbling too!  Yeah! That’s right!  Before you guys could faint at the sheer variety, pliss to listen.  In the course of all these years, where I was ensuring that the supply  of chapathis and curry on the table wouldn’t dry, I had a wonderful time running into new technologies and obstacles in understanding them.  Sometimes the most dumb questions would pop into my now budding mind, and I had a good time embarrassing myself on many online portals and discussion forums, where genteel lads guided me around these technologies like a new born baby should be!  And I thought, what better way to repay this kindness, than actually show it off!! So now you know the motivation behind this new category.  On the sidelines, ofcourse, we now have another section that’ll starve itself for want of posts! Sigh!

Well all said and done, it’s back to the key board, and chop chop.. ideas to churn out and verbal diarrhea to spew around! Welcome and do sit in the front rows… there really aren’t many.. and there’s enough space to sleep around (It’s not what you think! Geez!) too! The show is gonna start … and it’s curtains up now!

The Bridges of Madison County

One of the things am ever grateful for are my wonderful friends who’ve continuously inspired me for many things. One of my dear and close friend gave me the idea to start writing about my favorite movies.  And hence this new series wherein I want to share my thoughts on movies that have left an indelible print on my mind and heart.  And I begin this series with a movie that I got introduced to, thanks to another wonderful friend of mine – Sushma Rao.  I feel it only befitting to begin this series with “The Bridges of Madison County“, a movie that I have felt more at home with than any I have seen so far.

The story of four unforgettable days in the life of Francesca and Robert.  The former an Italian, living in Iowa, leading what is perceptively a mundane family life of a woman, who has sacrificed her passion and interests to cater to the needs of her children and husband and the latter is an apparently free soul who followed his heart and continues to do what he likes to do and loves being a “citizen of the world!”  I must confess that I’ve watched the movie countless number of times.  At times, I felt I could understand what she went through, and at times, I felt puzzled by the whole affair.  Here I am, trying to key in my thoughts about this movie, and all I seem to be able to do is smile.  For this movie, that has made me cry inconsolably every time I watch does nevertheless always leave me with a sense of peace in the end.  Like the calming effect of the water drops trickling down the leaf after a torrential downpour,  the movie raises in the mind a tempest of feelings only to eventually lead the viewer to the magic shores of tranquility and acceptance.

Francesca’s confession of her affair in a letter she writes to her children is only for her children to accept whatever had transpired irrespective of how they may judge it.  Her request to be cremated and her ashes thrown over the Roseman Bridge, is substantiated by her narration of what was truly the most wonderful moment of her life – one she cherished as a truly personal possession.  It is indeed a most beautiful and at the same time the most painful characteristic of love – a love that is so personal and unique, that it cannot be shared nor sought to be understood by anyone.  The story may seem to be one of what we generally talk of as forbidden act that puts to question the commitment of a marital relationship but yet, transcending this myopic view, if we scale to the heights of the true nature of love and human relationships, the same shocking act, blooms into a blissful companionship that transforms into a soulful experience and not a mere carnal attraction.

The confrontation between Robert and Francesca, both aware of their longing for one another, and equally aware that they may never have a chance to be together is one of the most poignant moments in the movie for me. “I don’t want to need you… because I know I cannot have you”.  The other being when she yearns to get out of the car and run to Robert’s car and leave with him while he waits at the traffic signal.  It would take only the genius of Meryl Streep to portray it with the sensitivity it deserves.  The seeming indifference of her family is not one that is born of contempt, but a feeling that originates from a person being taken for granted.  There are countless instances when we feel that the people in our lives may not truly appreciate us, or our presence in their lives.  Then along we may run into a person who in a short duration gives us the most unforgettable experience of being wanted, needed and desired like never before.  Francesca and Robert gave that experience to one another.  And in the pain of separation their personalities expand to encompass a higher dimension of art and humanity, one that expresses itself in how Francesca treats others, and likewise in the writings of Robert.

The movie has its moments of tenderness, eroticism (Francesca bathing in the tub where moments before Robert would’ve showered, is probably one of the most beautifully captured expression of desire), confrontation, drama and a befitting climax.  In short, it is a perfect mixture of what makes it to be a truly remarkable romantic movie in that genre. The Bridges of Madison County is a movie that must be experienced and lived to be truly appreciated.  How many of us can talk of having experienced a love that was so uplifting that it transforms us from mundane creatures to true human beings? How many of us can remember having met someone who in a very short time seemed like someone we’ve known for a lifetime and would wanna spend our life with?  And how many of us can truly talk of the pain of having to let go of a love such as this.  The pain of knowing just how perfect we’d be, and yet cannot be, together – and that it is Ok!  It is OK because, there shall be a time when the physical limitations of this body shall cease to exist, and we shall truly become one in an endless expanse of creation beyond the space and time.  It is this message, that makes the Bridges of Madison County a timeless epic.  Watch it, if you wanna feel that love!

Directed & Produced by Clint Eastwood. Starcast: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak.

P.S: I thought I’ll write an objective review on this movie.  But this movie makes it so tough for me to be objective.  All I can blabber here is what I truly feel, is what I’ve learnt.

Sense, Sensitivity & Spirituality

I took a long coveted break about 2 months ago – 10th August to 20th August. 😉 A luxury that it may have seemed at the outset (what with 10 days – 240 gleaming hours at my disposal), seldom do vacations really turn to be ‘personal’ time off for me.  More often than not, it just ends up being hours spent for something/someone else. This time around too the case may not have been any different but for the fact that of these 10 days I had the luxury of having a few days/hours for myself exclusively.  I however did not spend it in seclusion but learnt and experienced things that shall certainly remain in my memory for a long, long time to come.  I want to tell you some of these experiences.

Rural empowerment in India is a topic that is present in every political agenda, but seldom implemented effectively.   Dependency is a parasitic attitude that our political administration nourishes in practise and abhors in plans.  But in the current global situation, wherein NGOs and Corporate social involvement has started taking the lime light in many main stream projects, the turn in the tide seems to be manifesting.  Two of the best examples for such initiatives in India is the RUDSETI project and Canara Bank Self Employment Training Institute.  I had the wonderful opportunity to visit the Canara Bank training institutes in Jogara doddi and Vaajarahalli (two villages on Mysore Road just off of Kengeri) and was stunned with the services they were providing in order to improve the lives of several families in the surrounding rural villages.  The institutes basically provide training in various vocational skills such as mobile repair, tailoring, sculpting, pottery, sericulture, etc.  These trainings are customized based on the region in which the institute is located and thus the courses offered may vary.  The important feature of these training centers is that they offer free boarding, lodging and food facilities for the trainees for the entire duration of the course!  The trainees are not expected to pay anything but lend their services to the institute in maintaining the premises clean and ensure that they utilize the skills they’ve learnt.  The most heartening aspect of this visit was ofcourse interacting with the trainees, whose demography ranged from women in their 60s to boys in their 18s.  They came from various socio-economic backgrounds but were unified in their determination to achieve a proficiency that will enable them to obtain the financial freedom they’ve dreamt of.  One woman learnt dairy farming, obtained a loan from the bank and started her own cattle breeding and has not only cleared the loan amount but also planning to expand her services.  Another lady had opened her own tailoring center and has employed 25 ladies!! A guy who was a software engineer underwent the mobile repair training and opened his own mobile repair shop and has now been earning well over 35k every month!  The beauty of this scheme is that none of these people had to abandon their villages, lands or families and migrate to the city!  Not only have they empowered themselves and their fellow citizens, they’ve also started to actively involve themselves in various rural schemes to ensure that their village benefits from the essential government schemes.  This initiative of Canara Bank has won National recognition with the Government of India directing every bank to set up such institutes on the model of Canara Bank.

At one end of the spectrum, we see a generation of disillusioned citizens who either abandon their country for greener grounds, or become caustic about their country and complain about everything – this ofcourse fueled by the inept and worthless leadership we are seeing at not only local or state administrative levels but even at National levels.  But there are institutes and individuals working silently and pro-actively in the background trying to create a change that others are only talking about.  In the words of Swami Vivekananda, it is these handful of people who are sustaining the socio-economic stability of the entire nation.  Kudos to these hands!

After the Independence day, my parents, relatives and I left on a pilgrimage tour to Shirdi and Nasik via Pune. The itinerary was to land in Pune and drive from there to Shirdi.  There was a comfortable Traveller booked and we started on our journey to Shirdi.  It was my first visit to the state of Maharashtra and Pune made me feel comfortable and at home!  There was something very endearing about this city and as we started getting to the suburbs, I had almost started to wish that I would get an opportunity for an extended stay there.  We stopped over for lunch on the way and surprisingly I had a tough time convincing the driver to dine with us.  Brushing aside my insistence, he moved to a different place altogether and had his lunch.  While I waited on my parents and relatives to finish their food, I got into conversation with him, and came to know the reason for his behavior.  Apparently, he had been chided few times by his customers for eating with them at their table!  Particularly shocking was this one instance, where he had apparently been asked to get up and move to a different table! When I come to think of it, this is a country were untouchability and other social evils still persist in some sections of the society (irrespective of whether they are urbanized, educated or uneducated).  But inspite of these so called development and progress that we boast about on one hand, why is it that we are so insensitive to someone who in our perception is not well to do?  I would wonder how that customer would’ve felt if someone higher up to him were to ask him to move away and sit at some other table!  Being a citizen of India, the driver had just as much right as other citizen!  On our way back from Shirdi, we again stopped by at a wonderful restaurant to have an ‘authentic’ Maharashtrian thali food.  We were seated on the floor with a nice wooden pod on which a huge plate was placed and delicious food was being served.  There was another group sitting in an adjacent row.  One of the ladies in the group seemed to be following some ritualistic practise and hence was particular about what food was being served.  So far so good. But what really got on my nerves was the pushy manner in which she was bullying the young servers.  She went so far as to abuse them for serving her a dish that had a tinge of onion (which she didn’t even taste but smelt).  The others from the same group rather than get her to leave were also bullying the servers.  Why is it that inspite of all the so called religious values and morals that we gloat about, we still do not show a semblance of respect and kindness towards others?  I would wonder how she or others from her group would’ve behaved had they been in say Sheraton or Leela palace!  All in all, IMHO they were more uncivilized and lowly than the people they perceived to be so.

Shirdi held a lot of mystery for me.  For one, it was a place I had longed to visit for many years now, and this was my first visit to the abode of the holy man Sai baba of Shirdi. Needless to say, given its fame, pilgrims from all over India had thronged in large numbers.  The authorities had a tough time controlling the crowd and what was apalling was the mismanagement of even people who had reserved the slots for the Aarti darshan.  The aesthetic aura and the spiritual benevolence of the place gets cluttered and disturbed mainly due to such unsavory behaviors by both the devotees and the management.  After the Aarti, the security had a harrowing time getting the people to leave as each one was taking ample time to submit their list of memorandum of wishes to Sai Baba. As I had the luxury of having stood in the end of the queue, I had to bide my time to go out of the hall, and in the meanwhile, I observed an old lady helped by a young man, slowly make her way to the altar.  All the way as she walked, she kept smiling and gesturing to the idol of Sai Baba, and lovingly gestured from her hands as if she was warding off the evil sights (something that my mom used to do when we were kids and would return from a festive fair or a trip outside). As she cried at the joy of seeing her beloved Godly form, she kept murmuring in Hindi “How beautiful you are my Sai.. how magnificent you look! How kind is the gaze from your eyes..how beautiful my Sai is..” As she hobbled and held to the altar, a security person came forward and offered to take the flowers from her hand.  The priest took the flowers and placed them near the feet of the Lord and her face lit up with a huge smile.  She turned to the young man holding her and said “My flowers touched his feet… look how beautiful my Sai is.” I felt ashamed at myself for concentrating so much on the behavior of others in this place, while the epicenter of my attention must’ve been the devotion and the pleasure of being in Sai’s abode.  I found more spirituality in the old lady, who oblivious to herself had taught me a very important lesson.  The next morning I again visited the temple shrine before leaving, however this time, I knew where my focus should be.

Below is a set of pics that I clicked on the visit to the Canara Bank rural employment training center in Jogaradoddi.  Apologies for the poor quality. I always ignore carrying a camera with me, and end up clicking clumsily on my phone! Sigh!

Cincopa WordPress plugin

‘Strik(e)’ing Mania

This morning I indeed experienced the bout of Monday Blues as I flipped the newspaper open.  The very first page was populated with the news concerning the increase in the bus fares, the Cauvery water crisis, and the upcoming strike by the petrol pump owners resulting in the mad rush to get the fuel.  By the way tomorrow is Gandhi Jayanti.  The month of September alone has seen a bout of strike in Karnataka alone, what with the 2 day bus strike, the Bharat Bundh, and now the upcoming Karnataka Bandh (Oct 6th 2012).  It is a wonder how the system still manages to work. 

There may not have been a better day to understand the psyche behind this mania of strikes that has gripped the country, than the eve of the Birthday of the Father of our Nation.  For it was Mahatma Gandhi who gave the concept of strike its power that is now wielded unprecedentedly in Indian socio-political spheres.  A Strike as a phenomenon is an act where an individual or a group refuses to attend to their share of responsibilities as a mark of protest against an authority.  It has been a key weapon to get the authority’s attention, and render a blow to the very fragment of a systematically functioning system – such as the one necessary in the administration process.   During the British regime, this was an attack on the very nerve of the administration, as no daily tasks could be attended to without the workforce present.  It is now over 6 decades since the British have left, and the weapon still continues to spew fire, albeit on our own authority.  Thus we have with us one of the key remnants of Indian Freedom struggle movement, with one key difference.  The strike then was a socially motivated political move while the strike these days is politically/individually motivated, socially obstructive move. 

Most of the instances of strike that we see currently are politically arranged (political in my opinion includes not only the elected representation of local/national administration, but also any organized group that manages/represents a homogenous/heterogeneous group of people including but not limited to labor unions, associations for various essential services, etc.).  The motives behind these are factors that are beneficial to a group of people only. However, the impact of the strike is generally felt across the society, especially when it involves essential services such as medical, transportation, or food supplies.  Such widespread impacts are the key factors that add the punch to the strike called by these services, and force the administration to settle the matters.  Thus inconvenient as it is, the general public is made the scapegoat in the process of a strike.  It is such forms of strike that I am more interested in – the ones that impact the daily life of a common man.  One of the chief elements missing in such acts is a proactive involvement of not only the administration but also the groups that have called for a strike.   A Strike, contrary to general perception is not a chaotic act.  It has a definite agenda and a defined process of execution.  It is this order that gives it its strength.  However, in the absence of such process, it degenerates into mayhem that has adverse impact on the lives of common innocent people. 

Damaging public property, attacking individuals, and even causing loss of lives is a mark of hooliganism unveiled during Strikes.  It can ofcourse be (and is generally) a calculated and planned action to augment the adverse impact of the strike, and is a despicable yet common feature of strikes these days.  But what is equally abhor-able is the callousness of the groups that have called for a strike.  For example, the 2 day bus strike in Bangalore left many people stranded with no means of feasible transportation to even basic essentials like hospitals.  To  make hay, the other means of transport services such as cabs and autos were fleecing customers demanding twice or thrice the metered amount.  It is almost tantamount to a criminal nexus between various groups to exploit the common man under the garb of grievance.  The system as well as the administration failed miserably to ensure that atleast the basic needs of the common man would not be adversely affected while they battle out their differences.  Ofcourse, in many cases it is a paradox to expect such consideration from a group that intends to disrupt the commoner’s life through Strike actions.  That there is a grouse in the administration that necessitates strike is an accepted fact.  But whether a strike is absolutely necessary or is it an arm-bending tactic is a question usually left to the conscience of the group.  The frequency with which it is resorted to however, confirms a supposition that it is turning into a dangerous habit.  What is gravely missing in such instances is the transparency of the issue at hand and the resolutions being worked.

The strike that was called for by the pourakarmikas and the contractors in charge of garbage handling has left Bangalore in a stinky hole of its own making.  The civic sense aside (that is a totally different topic in itself), the magnitude of the problem it will lead to seems to have completely escaped the mind of the authorities as well as the groups that called for the strike.  The strike called by the Lawyers’ association to protest against the media bias and the subsequent violence is still fresh in the mind of Bangalore’s citizens. Is shortsightedness so rampant among the administrative as well as government employees?  What is seen in a country is but only a manifestation of what is observed amongst the leaders of that nation and vice versa.

The shameless manner in which BJP held the parliament session to ransom, disrupting the entire monsoon session over the Coal scam is just another instance of governing bodies resorting to imposed political inaction.  This brings me to the second point I would want to draw attention on.  “Strike” need not be an active disruption of responsibility; it can as well be a passive process.  When the governing body or authority does not exercise his or her power in an optimal manner, which is an act of Strike too.  The ruling party may do that by not checking the rampant corruption among its agencies, and the opposition may do the same by actively disrupting the parliamentarian process.  Either ways it is the society that shall suffer at large due to the political and economic stagnation that follows suit.  Instead of actively involving the ruling party in debating their faulty performance and policies and offering a counter option not only to the administration to adopt but also for the country to opt for, it has resolved to act like an unruly partner set to sink the ship as it did not sail the desired course.  Even if the opposition were to come to power, with this attitude, there cannot be much expected of it.  If anything, they’ll continue to blame the policies of the previous administration for the problems being faced. 

I can only go back to the Indian Freedom Movement and the doyen of this – Mahatma Gandhi to fetch the answers.  “Strike” cannot be an act of mere emotional impulse.  Whether it is a local agitation or a nationwide strike, unless the groups will pause to understand the impact and the necessity for it, Strikes shall lead to long term harm on the administration of the country.  It sets a bad precedent for future generations to resolve to such arm twisting tactics to meet their demands.  The marked lack of social involvement and awareness sets the current habit of Strike apart from the freedom movement era.  The strikes were regarded as days for peaceful meeting, prayers and awareness generation among the people.  The instances of violence were far and between.  All of these aspects turned the Strike into a powerful social movement instead of a crippling blow.  There was consensus built for the need to be met by the authority.  If this need could not be attained through negotiations, then and only then was “Strike” seen as a last option.  But even in such instances, there was care taken to ensure that the common man was not bearing the brunt of the agitation.  If anything, the cause for the Strike was a reason that the common man could associate himself with.  (The nationwide strike against FDI may be considered one such reason).  Though the Supreme Court had ruled that strike by government employees were deemed unlawful, the emphasis was placed for it to be the last resort.  Whether there really were other means adopted to resolve the conflict has largely been masked from the public before giving a call for Strike. 

India is a democratic country where the right to express, including the expression of dissent is upheld.  But this expression should follow more mature means than take recluse in the jungle law of service disruption.  The growing instances of such behaviors are an absolute cause of worry for the normal functioning of the administrative processes of a large democracy such as India.  If the collective consciousness of the elected representatives and associations representing various classes of services cannot be awakened to forego their short term selfish gains in return for a stable, socially beneficial pattern of agitation and conflict management, India shall be reduced to a state of anarchy by one of the most powerful tool that was instrumental to bring her the freedom she coveted.  This is the process of how the mythological boons turns into a curse and destroys the bearer.